ตัวละครเอก

การพัฒนาตัวละครมาจากการไปเก็บข้อมูลจากเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนำ้แดง ซึ่งเด็กๆ ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นได้ช่วยกันคัดเลือกตัวละคร และท่าแสดงการแปลงการของตัวละครเอก ซึ่งในระดับอนุบาลคือผู้พิทักษ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้นคือนักสืบน้อย ได้ออกมาดังนี้

นักสืบน้อย

นักสืบน้อย

ผู้พิทักษ์ตัวน้อย